Projektové práce

Nabízíme

Ve fázi přípravy zakázky:

 • analýzy stavu staveniště a jeho okolí
 • specifikace potřebných podkladů a průzkumů prováděných specialisty námi koordinovanými
 • předběžné vymezení a upřesnění potřebných projektových prací a speciálních profesí
 • obstarání vstupních podkladů o vlastnických a jiných právech k pozemkům/parcelám, popřípadě stavbě/stavbám

Ve fázi návrhu/studie stavby:

 • zpracování návrhu/studie stavby
 • uskutečnění předběžných jednání k zamýšlenému dílu s dotčenými orgány a osobami
 • posouzení a návrh řešení některých vybraných finančních náležitostí stavby, předběžný odhad investičních nákladů

Ve fázi zpracování dokumentace na vydání územního rozhodnutí:

 • zadání průzkumů specialistům podle charakteru zakázky
 • vypracování dokumentace pro územní řízení
 • odhad investičních nákladů
 • obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání územního rozhodnutí
 • zpracování náležitostí dokumentace návrhu na vydání územního rozhodnutí předkládaného k územnímu řízení

Ve fázi zpracování dokumentace k žádosti o stavební povolení:

 • vypracování dokumentace pro stavební řízení
 • účast při stavebním řízení
 • obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání stavebního povolení

Ve fázi zpracování dokumentace pro provedení stavby:

 • zpracování dokumentace pro provedení stavby

Ve fázi profesních výkonů autorského a investorského technického dozoru při provádění stavby:

 • výkonu autorského dozoru dle doporučených standardů této činnosti a dle příslušné smlouvy
 • vypracování realizační dokumentace stavby v rozsahu požadavků zhotovitele stavby
 • vypracování dokumentace skutečného provedení stavby

Ve fázi profesních výkonů po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání:

 • účast při kolaudačním řízení stavby